Over MijnZorgtoegang.nl

MijnZorgtoegang is een portaal die met moderne en veilige technieken de door de hulpverlener ontsloten gegevens van het gekoppelde EPD toont aan de ingelogde client/patient. MijnZorgtoegang slaat deze gegevens niet zelf op, maar toont deze real time. Patiënten/clienten hebben hierdoor de mogelijkheid om in een veilige omgeving gegevens aan het dossier van zijn of haar hulpverlener toe te voegen. 

Daarnaast is het met MijnZorgtoegang in principe mogelijk om meer functies te ontsluiten, zoals online afspraken maken. Dit is mogelijk indien de hulpverlener deze functie heeft geactiveerd.
De ambitie van MijnZorgToegang is om tot een interactief platform uit te groeien rondom de patiëntenzorg.